Všeobecné predajné podmienky pre obchod

Platné pre
PCS IT-Trading GmbH
(ďalej len PCS alebo Dodávateľ)
Stav: 2019

 1. Platnosť
  Dodávky, plnenia a ponuky nášho podniku sa uskutočňujú výlučne na základe týchto obchodných podmienok; podmienky zákazníka, ktoré sú s našimi obchodnými podmienkami v rozpore, alebo ktoré sa od nich odlišujú, neuznávame, iba v tom prípade, že by sme boli s ich platnosťou výslovne súhlasili. Úkony v rámci plnenia zmluvy z našej strany sa preto do tej miery nepovažujú za náš súhlas so zmluvnými podmienkami odlišnými od týchto podmienok. Tieto obchodné podmienky sa považujú za rámcovú zmluvu aj pre všetky ďalšie právne úkony medzi zmluvnými stranami. Údaje obsiahnuté v predajných podkladoch, katalógoch, prospektoch atď., najmä normy, údaje o rozmeroch a plneniach sú smerodajné len vtedy, ak sa v špecifikácii výkonu v rámci ponuky na ne výslovne odvoláva. V opačnom prípade sú takéto údaje každopádne nezáväzné.
  Ak by jednotlivé ustanovenia týchto ustanovení alebo uzavretej zmluvy boli neúčinné, netýka sa to účinnosti ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenie je potrebné nahradiť platným ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje zamýšľanému účelu.
 2. Uzavretie zmluvy
  Ponuka zákazníka na uzavretie zmluvy si vyžaduje potvrdenie objednávky. Aj odoslanie tovaru objednaného zákazníkom spôsobí uzavretie zmluvy. Ak sú nám adresované ponuky, tak osoba predkladajúca ponuku je ňou viazaná počas primeranej, minimálne však 8-dňovej lehoty od príchodu ponuky.
  Zmeny a doplnky zmluvy si vyžadujú písomnú formu, aby boli právne účinné. Neexistujú nijaké vedľajšie ústne dohody.

III. Cena
Všetky nami uvedené ceny sa rozumejú, pokiaľ výslovne nie je zaznamenané inak, v EURÁCH a bez dane z pridanej hodnoty.
Ak by sa zmenili mzdové náklady na základe ustanovení kolektívnej zmluvy v odvetví alebo vnútropodnikových dohovorov, alebo ak by sa zmenili iné, pre kalkuláciu relevantné nákladové strediská alebo náklady potrebné na poskytovanie služieb, ako sú náklady na materiály, energie, prepravu, externe vykonávané práce, financovanie atď., sme oprávnení primerane zvýšiť alebo znížiť ceny.
Ceny platia, pokiaľ nie je dohodnuté inak, zo závodu (EXW), príp. zo skladu PCS bez balenia, naloženia, demontáže, spätného prevzatia a likvidácie starých zariadení. V prípade obchodov so spotrebiteľom bod III neplatí.

 1. Platobné podmienky, úroky z omeškania
  Z dôvodu chýbajúcej dohody v opačnom zmysle sa naše pohľadávky musia zaplatiť v hotovosti súbežne proti odovzdaniu tovaru. Odpočet zľavy si vyžaduje osobitnú dohodu. V prípade omeškania platby, aj čiastkových platieb, strácajú platnosť aj prípadné dohody o zľave. Platby zákazníka sa považujú za vykonané až okamihom príchodu na náš obchodný účet.
  V prípade, že sa zákazník omešká s platením, sme oprávnení požadovať náhradu skutočne vzniknutej škody alebo úroky z omeškania v zákonnej výške, podľa svojho výberu. Náš podnik je v prípade omeškania zákazníka s platením oprávnený vyžadovať aj úroky z úrokov odo dňa odovzdania tovaru.
  PCS je každopádne oprávnené pri omeškaní platby objednávateľa vyúčtovať predprocesné náklady, najmä výdavky na upomienky a na inkaso, ako aj náklady na advokáta. Objednávateľ nie je oprávnený zadržiavať alebo započítavať platby kvôli nárokom na záruku alebo kvôli iným protinárokom.
 2. Záruka
  Záručná lehota na zakúpené systémy a systémové komponenty je 6 mesiacov od prevzatia.
  Nárok objednávateľa na záruku predpokladá, že objednávateľ vyskytnuté nedostatky písomne oznámil v primeranej lehote, a že PCS dodržiava predpísané skladovacie, montážne a prevádzkové podmienky.
  Ak sa v rámci záručného plnenia nahrádzajú systémové komponenty, pôvodná záručná lehota celého systému sa nepredlžuje.
  Všetky vedľajšie náklady vznikajúce v súvislosti s odstraňovaním nedostatkov, ako napr. náklady na zamontovanie a vymontovanie, na prepravu, na jazdu a dobu strávenú na ceste, idú na ťarchu objednávateľa.
  Zo záruky sú vylúčené nedostatky, ktoré vzniknú z úpravy a montáže, nespôsobenej zo strany PCS, z nerešpektovania požiadaviek na inštaláciu a podmienok používania zo strany objednávateľa alebo kvôli nedbanlivému alebo nesprávnemu zaobchádzaniu. PCS neručí ani za nedostatky a poškodenia, ktoré treba vyvodiť z konania tretích osôb, z atmosférických výbojov alebo prepätí. Zo záruky sú ďalej vylúčené diely, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu.
  Povinnosť záruky zaniká okamžite, ak objednávateľ sám alebo tretia osoba nesplnomocnená firmou PCS bez písomného povolenia od PCS vykoná zmeny alebo opravy na dodaných komponentoch.
 3. Odstúpenie od zmluvy
  V prípade omeškania prijatia alebo iných závažných dôvodov, ako najmä konkurz zákazníka alebo zamietnutie konkurzu pre nedostatok majetku, ako aj v prípade omeškania zákazníka s platbou sme oprávnení na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ešte nebola úplne splnená oboma stranami. Pre prípad odstúpenia máme v prípade zavinenia zákazníka na výber, či budeme požadovať paušalizovanú náhradu škody 15 % fakturovanej sumy brutto alebo náhradu skutočne vzniknutej škody. Pri omeškaní zákazníka s platením sme zbavení všetkých ďalších záväzkov plnenia a dodávky a sme oprávnení zadržať ešte neuskutočnené dodávky alebo plnenia a žiadať platby vopred, príp. zábezpeky, alebo odstúpiť od zmluvy po stanovení primeranej dodatočnej lehoty. Ak zákazník – bez toho, aby bol na to oprávnený – odstúpi od zmluvy alebo sa domáha jej zrušenia, máme na výber, či budeme trvať na splnení zmluvy alebo budeme súhlasiť so zrušením zmluvy; v tom poslednom prípade je zákazník povinný zaplatiť paušalizovanú náhradu škody vo výške 15 % fakturovanej sumy brutto alebo skutočne vzniknutú škodu, podľa nášho výberu.

Pri zmluvách uzatvorených na diaľku (§ 5a) a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa) môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných dní, pričom soboty sa nerátajú ako pracovné dni. Lehota sa začína dňom príchodu tovaru k spotrebiteľovi, príp. u služieb dňom uzavretia zmluvy. Oznámenie o odstúpení stačí v priebehu tejto lehoty odoslať. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa tohto ustanovenia, musí znášať náklady na spätné zaslanie tovaru; ak sa kvôli zmluve uzatvoril úver, musí okrem toho znášať náklady potrebného overenia podpisov, ako aj odvody (poplatky) za poskytnutie úveru. V prípade služieb, s vykonávaním ktorých sa podľa dohody začne do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy, nie je možné odstúpiť.

Predpokladom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy, pokiaľ nebola prijatá špeciálna úprava, je oneskorenie dodávky, ktorý sa dá vyvodiť z hrubého zavinenia PCS, ako aj márne uplynutie stanovenej, primeranej dodatočnej lehoty. Odstúpenie sa musí uskutočniť prostredníctvom doporučeného listu.

VII. Výdavky na upomienky a na inkaso
Zmluvný partner (zákazník) sa pre prípad omeškania zaväzuje, že veriteľovi nahradí vznikajúce náklady na upomienky a na inkaso, pokiaľ sú nutné na účelné vymáhanie práva, pričom sa špeciálne zaväzuje, že nahradí maximálne tie odmeny zapojeného úradu na vyberanie dlhov, ktoré vyplývajú z nariadenia Spolkového ministerstva pre hospodárske záležitosti o najvyšších sadzbách úradov na vyberanie dlhov pre príslušné odmeny. Pokiaľ sa veriteľ sám zaoberá inkasom pohľadávok, tak sa dlžník zaväzuje, že za každú uskutočnenú upomienku zaplatí sumu 10,90 €, ako aj sumu 3,63 € za každý polrok za vedenie evidencie záväzkového vzťahu v rámci vymáhania pohľadávok za každý polrok.

VIII. Dodávka, preprava, omeškanie prijatia
Naše predajné ceny neobsahujú náklady na doručenie, montáž alebo inštaláciu. Na požiadanie však tieto služby poskytneme, príp. zorganizujeme za osobitnú úplatu. Pritom sa za prepravu, príp. doručenie účtujú skutočne vynaložené náklady spolu s primeranou prirážkou za režijné náklady, minimálne však prepravné a dovozné náklady zvoleného druhu prepravy, platné alebo obvyklé v deň expedície. Montážne práce sa vyúčtujú podľa spotreby času a vychádzajú z katalógových cien PCS.
Ak zákazník tovar neprevzal, ako bolo dohodnuté (omeškanie prijatia), po márnom uplynutí dodatočnej lehoty sme oprávnení tovar buď uskladniť u nás, za čo účtujeme skladné 0,15 % fakturovanej sumy brutto za každý začatý kalendárny deň, alebo ho na náklady a riziko zákazníka uskladniť u podnikateľa, na to oprávneného. Súčasne sme oprávnení buď trvať na plnení zmluvy, alebo po stanovení primeranej, minimálne 2 týždne trvajúcej dodatočnej lehoty odstúpiť od zmluvy a tovar zhodnotiť iným spôsobom.

 1. Dodacia lehota
  Plnenie sme povinní zrealizovať až vtedy, keď zákazník dostál všetkým svojim záväzkom, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu, najmä splnil všetky technické a zmluvné detaily, prípravné práce a prípravné opatrenia.
  Dodávka hardvéru je závislá od dostupnosti hardvéru prostredníctvom výrobných a distribučných kanálov.
  Sme oprávnení prekročiť dohodnuté termíny a dodacie lehoty o jeden týždeň. Až po uplynutí tejto lehoty môže zákazník po stanovení primeranej dodatočnej lehoty odstúpiť od zmluvy.
 2. Miesto plnenia
  Miestom plnenia je sídlo našej spoločnosti.
 3. Nepatrné zmeny plnenia
  Ak nejde o obchod so spotrebiteľom, považujú sa nepatrné alebo iné, pre našich zákazníkov únosné zmeny nášho záväzku plnenia a dodávky už vopred za schválené. To platí najmä pre odchýlky spôsobené vecou (napr. pri rozmeroch, farbách, podobe dreva a dyhy, pri kresbe a štruktúre, atď.).

XII. Náhrada škody
Všetky nároky na náhradu škody sú v prípadoch ľahkej nedbanlivosti vylúčené. Toto neplatí pre zranenia osôb, príp. pri obchodoch so spotrebiteľom pre škody na veciach prevzatých za účelom opracovania. Existenciu ľahkej alebo hrubej nedbanlivosti, pokiaľ nejde o obchod so spotrebiteľom, musí dokázať poškodený. Ak ide o obchod so spotrebiteľom, premlčacia lehota nárokov na náhradu škody je tri roky od prechodu rizika. Ustanovenia o náhrade škody obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo dohodnuté inak platia aj vtedy, ak sa nárok na náhradu škody uplatňuje spolu s nárokom na záruku alebo namiesto neho.
Pred pripojením alebo prepravou produktov techniky na elektronické spracovanie dát, príp. pred inštaláciou počítačových programov je zákazník povinný dostatočne zabezpečiť dátové súbory, ktoré sa už na počítačovom zariadení nachádzajú, v opačnom prípade musí niesť zodpovednosť za škody za stratené údaje, ako aj za všetky s tým súvisiace škody.

XII. Ručenie za výrobok
PCS alebo jej poverené osoby ručia za osoby, za ktoré nesie zodpovednosť, a za vecné škody len vtedy, ak zákonné ustanovenia, napr. kvôli úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti, alebo ustanovenia zákona o ručení za výrobok záväzne stanovujú zmluvne nevylúčiteľné ručenie. V ostatných prípadoch je akékoľvek ručenie vylúčené, a to najmä ručenie za ľahkú nedbanlivosť, za nároky za škody spôsobené prerušením prevádzky, za stratu údajov a/alebo informácií, výpadok zariadení na spracovanie údajov, škody softvéru, ušlý zisk, nedosiahnuté úspory, straty úrokov, následné škody a majetkové ujmy a za škody z nárokov tretích osôb voči objednávateľovi. Obrátenie dôkazného bremena za hrubú nedbanlivosť je vylúčené. Požiadavky na náhradu škody sa premlčia 12 mesiacov od okamihu, v ktorom mal objednávateľ vedomosť o škode a osobe zodpovednej za škodu.

XIII. Výhrada vlastníctva a jej uplatnenie
Všetky tovary dodávame s výhradou vlastníctva a ostávajú naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia. V uplatnení výhrady vlastníctva spočíva odstúpenie od zmluvy len vtedy, ak sa výslovne vyhlási. V prípade spätného prevzatia tovaru sme oprávnení zaúčtovať vzniknuté výdavky na prepravu a manipuláciu. V prípade prístupu tretích osôb k tovaru s výhradou vlastníctva – najmä v dôsledku zhabania – sa zákazník zaväzuje, že upozorní na naše vlastníctvo a neodkladne nám to oznámi. Ak je zákazník spotrebiteľom alebo podnikateľom, k riadnej obchodnej prevádzke ktorého nepatrí obchod s tovarom získaným od nás, nesmie tovarom s výhradou vlastníctva disponovať až do úplného vyrovnania otvorenej pohľadávky z kúpnej ceny, najmä ho nesmie predávať, dávať do zálohu, darovať alebo požičať. Zákazník znáša plné riziko za tovar s výhradou vlastníctva, najmä za riziko zániku, straty alebo zhoršenia.

XIV. Postúpenia pohľadávok
V prípade dodávky s výhradou vlastníctva nám zákazník už teraz kvôli zaplateniu postupuje svoje pohľadávky voči tretím osobám, pokiaľ takéto vzniknú scudzením alebo spracovaním nášho tovaru, až do konečného zaplatenia našich pohľadávok. Zákazník nám na požiadanie musí uviesť svojich odberateľov a tých včas upovedomiť o cesii. Cesiu je potrebné zapísať do účtovných kníh, najmä v zozname otvorených položiek a označiť ju odberateľovi na dodacích listoch, faktúrach atď. Ak je zákazník so svojimi platbami voči nám v omeškaní, je potrebné oddeliť tržby z predaja prichádzajúce k nemu, a zákazník ich vlastní iba v našom mene. Prípadné nároky voči poisťovateľovi je potrebné nám už teraz postúpiť v medziach § 15 Zákona o poistnej zmluve.
Pohľadávky voči nám sa nesmú postúpiť bez nášho výslovného súhlasu.

 1. Zadržanie
  Ak nejde o obchod so spotrebiteľom, tak zákazník v prípade oprávnenej reklamácie okrem prípadov vrátenia plnenia nie je oprávnený na zadržanie celej fakturovanej sumy brutto, ale iba primeranej časti z nej.

XVI. Voľba práva, sídlo súdu
Platí rakúske právo. Použiteľnosť obchodného práva OSN je výslovne vylúčená. Jazykom zmluvy je nemčina. Zmluvné strany si dohodli rakúsku, tuzemskú súdnu právomoc. Ak nejde o obchod so spotrebiteľom, je na rozhodnutie všetkých sporov vznikajúcich z tejto zmluvy výslovne miestne príslušný súd, vecne príslušný v sídle nášho podniku.

XVII. Zmena adresy a autorské právo

Zákazníka upozorňujeme na to, že osobné údaje, ktoré sú tiež obsiahnuté v kúpnej zmluve, pri plnení tejto zmluvy uchovávame a spracúvame s podporou automatického spracovania údajov. Zozbierané osobné údaje potrebujeme na splnenie zmluvy, vyúčtovanie, uplatnenie zmluvných nárokov, na účely servisu pre zákazníkov. Údaje sa kvôli tomu získavajú, uchovávajú, spracúvajú a používajú. Ďalej pozrite naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov na http://www.pcs-it.at/footer-menue/datenschutzerklaerung. Ak je na spracovanie vašich údajov potrebný váš súhlas, spracúvame tieto údaje až po vašom výslovnom súhlase. Svoj súhlas môžete, pokiaľ sa tým neobmedzuje účel zmluvy, kedykoľvek odvolať na tejto e-mailovej adrese: datenschutz@pcs-it.at. Máte kedykoľvek právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú. Pokiaľ neexistuje žiadna zákonná povinnosť uchovávania, máte právo na vymazanie týchto údajov, ako aj právo namietať proti ich spracúvaniu. Ďalej máte právo na opravu údajov, ako aj na obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, ako aj na sťažnosť na Rakúskom úrade na ochranu osobných údajov (Wickenburggasse 8-10, 1080 Viedeň, e-mail: dsb@dsb.gv.at). Ohľadom svojich práv sa na nás obráťte na adrese datenschutz@pcs-it.at.

Zákazník je povinný oznámiť nám zmeny svojej adresy bydliska, príp. adresy podnikania, kým právny úkon, týkajúci sa predmetu zmluvy, nie je obojstranne úplne splnený. Ak sa oznámenie opomenie, považujú sa vyhlásenie za doručené aj vtedy, ak sa zasielajú na naposledy oznámenú adresu.
Plány, náčrty alebo iné technické podklady zostávajú stále naším duševným vlastníctvom, rovnako ako vzory, katalógy, prospekty, vyobrazenia a a podobné; zákazník k nim nezískava nijaké užívacie či užívateľské práva.

XVIII. Vyššia moc
Za vyššiu moc v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa považujú všetky nepredvídateľné udalosti alebo také, ktoré, dokonca ak aj boli predvídateľné, sa nachádzali mimo sféry vplyvu zmluvných strán, a ich účinkom na plnenie zmluvy sa únosnými snahami zmluvných strán nedalo zabrániť, aj ak sa vyskytujú u subdodávateľov. K tomu patria o. i. vojna, povstanie, štrajk, revolúcia, vojenský alebo civilný puč, epidémie, požiar, záplavy, búrka, zemetrasenie, úder blesku, výpadok prúdu, zamestnanecký boj.
Ak nastane prípad vyššej moci, musí o tom postihnutá zmluvná strana neodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Postihnutá zmluvná strana nemusí zodpovedať za týmto podmienené omeškanie alebo nemožnosť plnenia. Dohodnutá dodacia lehota a lehota plnenia sa každopádne predlžuje o trvanie účinkov vyššej moci.

XIX. Softvérové licencie
Prípadné softvérové licencie sa u poskytovateľa licencie vyžiadajú podľa údajov zákazníka, ktoré má PCS k dispozícii pri uzatváraní zmluvy (názov firmy, adresa firmy, právna forma a IČ DPH), a potom sa môžu meniť už len so súhlasom poskytovateľa licencie. Za predpokladu, že poskytovateľ licencie udelí tento súhlas, sa zvýšené výdavky, spojené so zmenou softvérovej licencie, vyfakturujú objednávateľovi podľa skutočne vynaložených nákladov.
Licenčné a autorskoprávne ustanovenia výrobcu a/alebo Dodávateľa musí objednávateľ dodržiavať.
V prípade eventuálneho spolupôsobenia objednávateľa pri výrobe/ďalšom vývoji a/alebo prispôsobení softvéru požiadavkám objednávateľa sa nenadobúdajú nijaké práva akéhokoľvek druhu nad rámec oprávnenia na používanie, určeného v uzatvorenej zmluve.
Inak sa doplňujúco a prednostne použijú Všeobecné softvérové podmienky firmy PCS.

 1. Obmedzenia exportu
  Každé odovzdanie predmetov zmluvy, podkladov a iných materiálov, najmä každý opätovný vývoz môže podliehať schvaľovacej povinnosti podľa vývozných ustanovení USA, Európskej únie a prípadných iných štátov. Objednávateľ je v takom prípade povinný vymôcť primerané povolenia príslušných úradov pred ich odovzdaním. Táto povinnosť sa v prípade každého opätovného odovzdania musí zmluvne uložiť príslušnému nadobúdateľovi, príp. osobe s oprávnením disponovať.
  Ak po uzatvorení zmluvy vyjde najavo, že dodávka komponentov týkajúcich sa predmetu zmluvy podlieha obmedzeniu exportu Spojených štátov amerických alebo právnych ustanovení Európskej únie, alebo podlieha „arabskému bojkotu“, je firma PCS oprávnená odstúpiť od zmluvy. Ak objednávateľ neupozornil PCS pri uzatváraní zmluvy na takého okolnosti, tak objednávateľ musí PCS plne nahradiť z toho vyplývajúce výdavky a škody.

XXI. Referencie, newsletter/informácie e-mailom
Udelením zákazky udeľuje objednávateľ PCS právo až do odvolania, možného kedykoľvek, aby PCS menovalo názov firmy objednávateľa vo vzťahu k tretím stranám ako referenčného zákazníka.
Udelením zákazky objednávateľ súhlasí s tým, že až do odvolania, možného kedykoľvek, bude informovaný prostredníctvom informačného letáka – newsletter – e-mailom alebo telefonicky o produktových novinkách.