V Y H L Á S E N I E O O C H R A N E O S O B N Ý C H Ú D A J O V

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (Zákon o ochrane osobných údajov DSG z roku 2018, GDPR, Zákon o telekomunikáciách TKG z roku 2003). V týchto informáciách o ochrane osobných údajov vás budeme informovať o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci svojho webového sídla.

Prečítajte si, prosím, toto vyhlásenie pozorne, pretože sa tu vysvetľuje, ako vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame, príp. uchovávame. Každý prístup na naše webové sídlo a každé vyvolanie na nej uloženého súboru sa protokoluje. Uchovávanie slúži na interné systémové a štatistické účely. Protokoluje sa: názov vyvolaného súboru, dátum, čas vyvolania, prenesené množstvo údajov, hlásenie o úspešnom vyvolaní, internetový prehliadač, doména, odosielajúca dopyt, IP adresa počítača, odosielajúceho dopyt, a vyhľadávané slová. Spracúvame a uchovávame všetky osobné údaje, ktoré nám v rámci e-mailových dopytov odovzdáte (napr. meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.) kvôli nadviazaniu kontaktu, ktorý si želáte, ako aj kvôli ďalšej starostlivosti o vzťahy so zákazníkmi. Tieto údaje uchovávame u seba, až kým písomne nepožiadate o vymazanie.

Ďalšie osobné údaje sa zaznamenávajú len vtedy, ak údaje poskytnete dobrovoľne, v rámci dopytu alebo registrácie, alebo kvôli uzatvoreniu zmluvy alebo prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Ak by sme údaje odovzdávali ďalej externým poskytovateľom služieb, tak sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručia, že postúpenie údajov sa uskutoční v súlade s ustanoveniami podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 1. 1. KONTAKT S NAMI
 • V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu sa uchovávajú údaje užívateľa za účelom spracovania dopytu, ako aj pre prípad, že vzniknú nadväzujúce otázky.
 • Tieto údaje nepostupujeme ďalej bez vášho súhlasu, okrem prípadov, kedy je to potrebné na plnenie zmluvy, príp. na podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy. Bez týchto údajov totiž nemôžeme s vami uzavrieť zmluvu. Toto sa týka najmä tiež žiadostí o prijatie do zamestnania prostredníctvom e-mailových adries.
 1. WEBSHOP

 

 • Upozorňujeme na to, že za účelom jednoduchšieho nákupného procesu a kvôli neskoršej realizácii zmluvy uchováva prevádzkovateľ webshopu v rámci súborov cookies údaje majiteľa pripojenia o jeho IP, rovnako ako meno, adresu a číslo kreditnej karty kupujúceho.
 • Okrem toho sa za účelom realizácie zmluvy u nás uchovávajú aj údaje na to potrebné. Údaje, ktoré ste nám už poskytli, sú potrebné na plnenie zmluvy, príp. na podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy. Bez týchto údajov nemôžeme s vami uzavrieť zmluvu. Prenos údajov tretím osobám sa neuskutočňuje, s výnimkou prenosu údajov o kreditnej karte realizujúcim bankovým inštitúciám / poskytovateľom platobných služieb za účelom odúčtovania kúpnej ceny, dopravným spoločnostiam/zasielateľským spoločnostiam kvôli doručeniu tovaru, ako aj našim daňovým poradcom kvôli splneniu našich daňovo-právnych záväzkov.
 • Po prerušení procesu nákupu sa u nás uchované údaje vymažú. V prípade uzavretia zmluvy sa všetky údaje zo zmluvného vzťahu uchovávajú až do uplynutia daňovo-právnej lehoty na uchovávanie (7 rokov).
 • Údaje o mene, adrese, zakúpenom tovare a dátume nákupu sa okrem toho uchovávajú až do uplynutia ručenia za chyby výrobku (10 rokov). Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na základe zákonných ustanovení § 96 ods. 3 Zákona o telekomunikáciách (TKG), ako aj čl. 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) a/alebo písm. b) (nevyhnutné na plnenie zmluvy) GDPR.
 1. ÚDAJE O PRÍSTUPE / SÚBORY DENNÍKA SERVEROV
 • Poskytovateľ (príp. jeho poskytovateľ webového priestoru) získava údaje prostredníctvom prístupov na webovú stránku (takzvané súbory denníka serverov – server log files). K údajom o prístupe patria: meno vyvolanej webovej stránky, súbor, dátum a čas vyvolania, prenesené množstvo údajov, hlásenie o úspešnom vyvolaní, typ internetového prehliadača spolu s verziou, operačný systém užívateľa, referrer URL (predtým navštívená stránka), IP adresa a provider, odosielajúci dopyt.
 • Poskytovateľ používa údaje protokolu len na štatistické vyhodnotenia za účelom prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie webovej stránky. Poskytovateľ si však vyhradzuje právo dodatočne skontrolovať údaje protokolu, ak na základe konkrétnych záchytných bodov existuje oprávnené podozrenie na nezákonné využívanie.
 1. ZAOBCHÁDZANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
 • V súboroch denníka serverov automaticky zaznamenávame a uchovávame informácie, ktoré nám sprostredkuje váš prehliadač. To sú: typ/verzia prehliadača, použitý operačný systém, referrer URL (predtým navštívená stránka), meno hostiteľa – hostname pristupujúceho počítača (IP adresa), čas dopytu na server. Tieto údaje nedokáže poskytovateľ priradiť určitým osobám. Zlučovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa nevykonáva, údaje sa okrem toho využívajú len na štatistické vyhodnotenia.
 • Osobné údaje poskytovateľ získava, využíva a posiela ďalej ďalej len vtedy, ak je to zákonom dovolené, alebo ak užívatelia poskytnú súhlas na získavanie údajov.
 1. COOKIES

Upozorňujeme na to, že v rámci návštevy našej webovej stránky na reklamné a komunikačné účely, na uskutočnenie prihlásenia (príp. registrácie), dopytu a na zabránenie spamu používame cookies (pozri aj http://www.allaboutcookies.org/ge/). Ide pritom o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú na vašom koncovom zariadení. Cookies využívame na to, aby sme svoju ponuku upravili do formy príjemnej pre užívateľov. Niektoré cookies zostanú na vašom koncovom zariadení uložené, až kým ich nezmažete. Umožňujú nám, aby sme váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve znovu rozoznali.

 • Ak si to neželáte, môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o ukladaní cookies, a aby ste to dovolili len v jednotlivom prípade. Pri deaktivovaní cookies môže byť funkcionalita našej webovej stránky obmedzená.

 

 • Cookies relácie (lokálne): Ide o technické cookies s funkciou, ktorá ukladá konania užívateľa v rámci webovej stránky. Pri opustení webovej stránky sa tieto cookies vymažú.
 • Ako sa dajú cookies deaktivovať, vymazať alebo zablokovať: Navštívená webová stránka umožňuje jednotlivé cookies, s modalitami označenými v ďalšom texte, označiť/odznačiť, avšak s upozornením, že v prípade deaktivovania sa už nedá zaručiť úplné využívanie webovej stránky.

Firefox:

 • Otvorte prehliadač Firefox.
 • Na svojej klávesnici stlačte tlačidlo „Alt“.
 • Vo svojom paneli nástrojov vyberte „Menu“ a potom „Možnosti“.
 • Vyberte záložku „Súkromie a bezpečnosť“.
 • Vyberte „Firefox bude uchovávať históriu:“ „podľa nastavení definovaných užívateľom“.
 • Odstráňte označenie „Akceptovať cookies“ a uložte svoje nastavenia.

Internet Explorer:

 • Otvorte Internet Explorer.
 • Kliknite na ikonu „Nástroje“ a potom na „Možnosti siete internet“.
 • Kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“.
 • Na záložke „Cookies“ môžete odstrániť označenie a uložiť svoje nastavenia.

Google Chrome:

 • Otvorte Google Chrome.
 • Vyberte „Nastavenia“.
 • Kliknite na „Zobraziť rozšírené nastavenia”.
 • V záložke „Ochrana osobných údajov“ kliknite na „Nastavenia obsahu“.
 • V odseku „Cookies“ môžete cookies deaktivovať a uložiť svoje nastavenia.

Safari:

 • Otvorte Safari.
 • V paneli nástrojov vyberte „Nastavenia“ (sivé ozubené koliesko v pravom hornom rohu) a kliknite na „Ochrana súkromia“.
 • Pod „Akceptovať cookies“ môžete špecifikovať, či a kedy má Safari akceptovať cookies webových stránok. Pre viac informácií kliknite na pomoc (?).

Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, kliknite na „Zobraziť cookies“.

 

 1. ANALÝZA WEBU
 • Naša webová stránka používa funkcie služby na analýzu webu Google Analytics, služby na analýzu webu spoločnosti Google Inc. („Google“) v USA, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Na to sa používajú cookies, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky jej užívateľmi. Takto vygenerované informácie sa prenášajú na server poskytovateľa a tam sa ukladajú. Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi užívateľov u Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov firmy Google na nasledujúcom linku https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
 • Zabrániť tomu môžete tým, že svoj prehliadač nastavíte tak, aby sa neukladali nijaké cookies. Informácie vygenerované súbormi cookies o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server firmy Google a tam sa ukladajú. Google bude tieto informácie používať na to, aby vyhodnotil používanie webovej stránky, aby zostavoval správy o aktivitách na webovej stránke. Tieto informácie využívame výlučne na účely vlastného prieskumu trhu a na optimalizáciu vytvárania webovej stránky.
 • Google bude tieto informácie poprípade prenášať tretím stranám, pokiaľ je to zákonom predpísané, alebo pokiaľ tretie osoby tieto údaje spracúvajú z poverenia firmy Google. Google v žiadnom prípade nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača. Je možné, že v tomto prípade už nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním údajov, získaných o vás, firmou Google hore opísaným spôsobom, a svoj súhlas s vyššie uvedeným účelom.
 • Ak si neželáte, aby sa vaše anonymizované údaje používali na analýzu webovej stránky, tu nájdete nástroj na deaktivovanie: GA-OptOut.
 • Spracúvanie vašich údajov sa tu uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu alebo záujmu tretej osoby za účelom domovských stránok a zlepšenia našich služieb. Vzťah k poskytovateľovi analýzy webu sa zakladá na rozhodnutí Európskej komisie o primeranosti (v prípade USA: „Privacy Shield“).
 • Spracúvanie údajov sa ďalej uskutočňuje na základe zákonných ustanovení § 96 ods. 3 Zákona o telekomunikáciách (TKG), ako aj čl. 6 odseku 1 písmena f) (oprávnený záujem) GDPR. Našou snahou v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej prezentácie.
 1. ANONYMIZÁCIA IP

Používame funkciu „Aktivácia anonymizácie IP“. Vďaka tomu Google vašu IP adresu v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch EHP predtým skracuje. Iba vo výnimočných prípadoch sa plná IP adresa prenáša na server firmy Google v USA a skracuje sa tam. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať, aby vyhodnocoval vaše využívanie webovej stránky, aby zostavoval správy o aktivitách na webovej stránke, a aby prevádzkovateľovi webovej stránky poskytoval ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a využívaním internetu. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi od Google.

 

 1. NEWSLETTER
 • Máte možnosť zapísať sa na odber noviniek o našej webovej stránke – newsletter. Na to potrebujeme vašu e-mailovú adresu, meno a oslovenie. Prihlásením sa na odoberanie noviniek vyhlasujete, že súhlasíte s odoberaním noviniek. Na optimalizáciu svojej ponuky z pohľadu prijímateľa vyhodnocujeme, ktorý obsah noviniek je mimoriadne zaujímavý. Pritom sa v rámci individuálneho profilovania získava a vyhodnocuje otvorenie určitého obsahu alebo postup klikania v novinkách (newsletter).
 • Kvôli tomu, aby sme vás cielene zásobovali informáciami, získavame a spracúvame okrem toho aj dobrovoľne poskytnuté údaje.

 

 • Odoberanie noviniek (newsletter) a svoj súhlas s uchovávaním údajov, ako aj s ich použitím na zasielanie noviniek môžete samozrejme kedykoľvek znovu odvolať. Následne okamžite vymažeme vaše údaje v súvislosti so zasielaním noviniek. Odvolanie môže prebehnúť prostredníctvom linku v novinkách samotných alebo oznámením na tu uvedené možnosti kontaktu.
 1. ROZŠÍRENIA FACEBOOKU
 • Naša webová stránka obsahuje rozšírenia (plugins) firmy Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocou ikoniek sociálnych médií môžete dať našej stránke „like“. Berte, prosím, do úvahy, že prostredníctvom týchto funkcií sa tretím stranám (Facebook) môžu prenášať údaje, týkajúce sa užívateľa. Facebook je sociálna sieť. Príslušné rozšírenie sa dá rozoznať podľa loga Facebooku. Celkový prehľad všetkých rozšírení Facebooku si môžete pozrieť na nasledujúcom linku: http://developers.facebook.com/docs/plugins.
 • Len čo navštívite našu webovú stránku, vytvorí si rozšírenie Facebooku bezprostredné spojenie medzi vaším internetovým prehliadačom a servermi firmy Facebook. Touto cestou je Facebook informovaný o tom, že s vašou IP adresou bola navštívená naša internetová stránka. Nás, ako poskytovateľa našej internetovej stránky, Facebook neinformuje o obsahu prenesených údajov, prípadne využitia údajov. Na nasledujúcom linku sa môžete informovať podrobnejšie: http://de-de.facebook.com/policy.php
 • Pre prípad, že by ste boli členom Facebooku, avšak nechcete, aby Facebook dostával o vás údaje sprostredkované našou internetovou stránkou a spájal ich s vašimi údajmi o členstve, musíte sa z Facebooku odhlásiť skôr, než vyvoláte našu internetovú stránku.
 1. ZAČLENENIE SLUŽIEB A OBSAHOV TRETÍCH STRÁN
 • Na webovej stránke sa začleňujú obsahy tretích strán, ako napr. videá z YouTube, mapový materiál z Google-Maps, kanály RSS (RSS feeds) alebo grafiky z iných webových stránok. Toto vždy predpokladá, že poskytovatelia týchto obsahov vidia IP adresu užívateľa, pretože bez IP adresy sa obsahy nedajú odoslať do prehliadača daného užívateľa. IP adresa je teda potrebná na zobrazenie týchto obsahov. Snažíme sa používať len také obsahy, daní poskytovatelia ktorých používajú IP adresu iba na dodanie obsahov. Avšak nemáme nijaký vplyv na to, ak tretie strany uchovávajú IP adresu napr. na štatistické účely. Pokiaľ je nám to známe, užívateľom to vysvetľujeme.
 • Videá YouTube: Na tejto webovej stránke sú začlenené videá, uložené na YouTube. Webová stránka umožňuje iba spojenie na YouTube. V prípade YouTube ide o službu firmy Google. Pri všetkých videách YouTube na tejto webovej stránke je aktivovaný tzv. „rozšírený režim ochrany údajov“. Tento rozšírený režim ochrany údajov poskytuje služba YouTube a tým zaručuje, že YouTube na vašom počítači neuchováva nijaké cookies s osobnými údajmi. Pri vyvolaní webovej stránky a kvôli začleneniu videí sa prenáša IP adresa. Tá sa nedá priradiť, pokiaľ ste sa pred vyvolaním stránky neprihlásili na YouTube alebo na inej službe Google, príp. ak nie ste prihlásení trvalo. Len čo sa kliknutím spustí premietanie začleneného videa, uloží YouTube na vašom počítači prostredníctvom rozšíreného režimu ochrany údajov len cookies, ktoré neobsahujú žiadne osobne identifikovateľné údaje. Týmto cookies sa dá zabrániť príslušnými nastaveniami a rozšíreniami prehliadača. Ďalšie informácie o zahrnutí videí YouTube nájdete na informačnej stránke YouTube.
 1. SPRACÚVANIE ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM [ak prevádzkovateľ webovej stránky nie je JT a spracúvajú sa údaje]
 • Na základe osobitnej dohody o spracovaní osobných údajov na zákazku vaše údaje z nášho poverenia získava a spracúva
 • Insyde OG

Untere Hauptstraße 152

7122 Gols

v rámci spracúvania údajov sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR v zmysle príslušných zákonných predpisov. Údaje o každom prístupe na našej webovej stránke sa ukladajú výlučne na serveroch v Rakúsku.

 • Ako sprostredkovateľ v prípade podporných opatrení majú firmy teda takisto prístup k vašim údajom, môžu ich však spracúvať len na účely podporných opatrení a nie na vlastné účely.]
 1. VAŠE PRÁVA

V zásade vám patria práva na prístup k údajom, na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, na odvolanie a právo namietať. Ak ste toho názoru, že spracovanie vašich údajov porušuje platné právne predpisy v oblasti ochrany údajov, alebo že boli iným spôsobom porušené vaše práva spojené s nárokom na ochranu údajov, môžete sa kedykoľvek sťažovať na dozornom úrade. V Rakúsku je to Úrad na ochranu osobných údajov (Datenschutzbehörde):

Wickenburggasse 8-10, 1080 Viedeň

telefón: +43 1 531 15-202525, Telefax: +43 1 531 15-202690

E: dsb@dsb.gv.at

W: http://www.dsb.gv.at/

 

KONTAKT

Ohľadom práv podľa predchádzajúceho bodu nás zastihnete na nasledovných kontaktných údajoch:

PCS IT-Trading GmbH

Hermann Gebauer-Straße 22a

1220 Viedeň, RAKÚSKO, telefón: +43 1 250 387 155, e-mail: shop@safersun.net

 

 1. OSTATNÉ
 • Nakoľko spracúvame údaje aj v našom oprávnenom záujme, máte v zásade právo namietať, ak ide o dôvody, ktoré sa týkajú vašej konkrétnej situácie, ktoré svedčia proti tomuto spracúvaniu.
 • Nakoľko spracúvame údaje (aj) pre priamy marketing, môžete proti tomuto spracúvaniu na účely priameho marketingu kedykoľvek namietať.